Főoldal » Hírek » Egy szabolcsi család tagjai pár napon belül másodszorra támadtak a rendőrökre – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­del­te el egy házas­pár őri­ze­tét.

2020. decem­ber 4-én este a rend­őr­ség kuta­tást tar­tott egy sza­bol­csi ingat­lan­ban, amely intéz­ke­dés köz­ben az éppen haza­ér­ke­ző csa­lád­apa szá­mon kérte a rend­őrö­ket, hogy milyen jogon tar­tóz­kod­nak ott, illet­ve kifo­gá­sol­ta az egyik rend­őr jelen­lé­tét, aki több nyo­mo­zást foly­ta­tott már vele szem­ben. A csa­lád meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, hogy a kuta­tást a ház­ban is foly­tas­sák, eköz­ben a nagy­ma­ma rátá­madt a rend­őrök­re. A több­szö­rö­sen – rész­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt – bün­te­tett nő az egyik rend­őrt meg­lök­te, majd ököl­lel meg is ütöt­te, míg egy másik hiva­ta­los sze­mélyt arcon köpött.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te.

A gya­nú­sí­tott férje ellen azért indult eljá­rás, mert szin­tén rátá­madt a rend­őrök­re. 2020. decem­ber 8-án a csa­lád lakó­he­lyén azért jelent meg négy rend­őr, hogy a nő ellen folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben a hoz­zá­tar­to­zói részé­re tanú­idé­zé­se­ket kéz­be­sít­se­nek.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi az ingat­lan udva­rán már a rend­őri intéz­ke­dés kez­de­te­kor indu­la­to­san kia­bál­ni kez­dett és kér­dő­re vonta a rend­őrö­ket a fele­sé­ge ellen indult bün­te­tő­el­já­rás miatt. A férfi ordít­va közöl­te, hogy fegy­vert fog sze­rez­ni, és a fele­sé­ge ellen eljá­ró rend­őrt le fogja lőni, kés­sel össze fogja szur­kál­ni akkor is, ha emi­att 15-20 évre bör­tön­be kerül. Ezután a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt hado­nász­va, keze­it több­ször ököl­be szo­rít­va azzal fenye­get­te meg, hogy vele szem­ben is hason­ló­an fog eljár­ni.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a fér­fit őri­ze­tét és a mai napon bíró­ság elé állít­ja a Nyír­egy­há­zai Járás­bí­ró­sá­gon.

Az elfo­gás­ról készült rend­őri fel­vé­telt az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tik meg.