Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy szál cigarettát kért a rabló - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A rab­lás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki ciga­ret­tát kért a sér­tet­től, majd erő­szak­kal vette el az értékeit.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. júni­us 6-án, éjjel, Orosz­lány­ban, a Rákó­czi úton, fel­fi­gyelt az ittas sér­tett­re, aki­től egy szál ciga­ret­tát kért. Köz­ben eleredt az eső, ezért sér­tett közöl­te, hogy a köze­li garázs­sor­nál lévő eresz alatt sodor neki egyet. A férfi ezt nem várta meg, a sér­tet­tet ököl­lel gyom­ron és arcon ütöt­te, aki emi­att a garázs falá­ba ütöt­te a fejét, esz­mé­le­tét rövid időre elvesz­tet­te. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás miatt nyolc napon gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A táma­dó áldo­za­ta nad­rág­zse­bé­ből kivet­te a 80.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, a 2.000 forint érté­kű pénz­tár­cát, a benne lévő 12.000 forin­tot, a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nya­it  és bank­kár­tyá­it.  Az elkö­ve­tő kerék­pár­ral távo­zott a hely­szín­ről, útköz­ben a sér­tett tele­fon­ját egy garázs tete­jé­re dobta, a pénz­tár­cá­ból a kész­pénzt kivet­te, a pénz­tár­cát és az ira­to­kat egy kuká­ba dobta.

A kész­pénz kivé­te­lé­vel az elvett érték­tár­gya­kat a nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek visszaadta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

A vide­ón az eset látható.