Főoldal » Hírek » Egy székesfehérvári szórakozóhelyen garázdálkodott egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. szep­tem­ber 11-én, egy szé­kes­fe­hér­vá­ri szó­ra­ko­zó­he­lyen itta­san garázdálkodott.

A vád­irat sze­rint a ter­helt itta­san meg­je­lent egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol az ott tar­tóz­ko­dók­kal szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A pul­tos fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon, amely­re a vád­lott nem volt haj­lan­dó, majd az egyik ven­dé­get lefe­jel­te és meg­po­foz­ta. A pul­tos ekkor ciga­ret­tá­zás ürü­gyén a vád­lot­tat a szó­ra­ko­zó­hely elé, az utcá­ra hívta, ahol a férfi a jelen­lé­vők­kel tovább köte­ke­dett, fenye­get­te, pro­vo­kál­ta őket, akik a pro­vo­ká­ció elől kitér­tek. A vád­lott dula­kod­ni kez­dett a jelen­le­vők­kel, lök­dös­te őket, majd elő­vet­te a kulcs­cso­mó­ját, ame­lyen egy kisebb mére­tű kés volt és azzal hado­ná­szott, szúrt a jelen­le­vők felé. A kör­nyé­ken lakók érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A vád­lott ugyan­azon a napon, a cse­lek­mé­nyét meg­elő­ző­en kábí­tó­szert is fogyasztott.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint - mivel cse­lek­mé­nyét egy koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés próba ide­jé­nek hatá­lya alatt állva követ­te el - a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát, illet­ve az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés elkob­zá­sát indítványozta.