Főoldal » Hírek » Egy szerb, egy bolgár és egy ukrán embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik 23, 15, illet­ve 10 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre a hétvégén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szerb férfi vasár­nap éjjel vett fel az autó­ba Öttö­mös kül­te­rü­le­tén 23 afgán állam­pol­gárt. A fér­fit a rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zés­sel meg akar­ták állí­ta­ni, ő azon­ban tovább­haj­tott. Mint­egy 2 km múlva meg­állt, el akart futni, azon­ban a rend­őrök­nek sike­rült őt elfogni.

A bol­gár férfi szom­bat­ra vir­ra­dó­ra vett fel az autó­já­ba 15, magát szír­nek, afgán­nak, indi­a­i­nak valló sze­mélyt, majd elin­dult Auszt­ria felé. A NAV jár­őrei rövid­del az elin­du­lás után iga­zol­tat­ták és előállították.

Az ukrán fér­fit vasár­nap dél­után iga­zol­tat­ták a rend­őrök cseh kol­lé­gá­ik­kal közö­sen Üllés kül­te­rü­le­tén. Az ellen­őr­zést köve­tő­en elő­ál­lí­tot­ták őt és azt a 10 szír állam­pol­gárt, aki­ket a gya­nú­sí­tott rövid­del azt meg­elő­ző­en vett fel azért, hogy őket Nyugat-Európába szállítsa.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek. A 48 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt a gya­nú­sí­tot­tak ezi­dá­ig isme­ret­len meg­bí­zói jut­tat­ták át a határon.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel  indít­vá­nyoz­ta a három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A szerb férfi ese­té­ben a szö­kés ténye is az indít­vány oka.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dönteni.