Főoldal » Hírek » Egy szerb, egy brit és egy magyar embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si, vala­mint a Bics­kei Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a három külön­bö­ző állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, akik 2021. május és júli­us között össze­sen 13 kül­föl­di sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a szerb ember­csem­pész 2021. júli­us 6-án öt isme­ret­len állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, 2021. júli­us 7-én pedig hét afgán állam­pol­gárt vett fel a magyar-szerb határ köze­lé­ben a jár­mű­vé­be azért, hogy őket Nyugat-Európába szál­lít­sa, azon­ban a rend­őrök az M1-es autó­pá­lyán ellenőrizték.

A brit ember­csem­pész 2021. júli­us 20-án össze­sen öt – két szír, egy iraki és két kuva­i­ti – állam­pol­gárt szál­lí­tott az M6-os autó­pá­lyán, ami­kor a rend­őrök a cse­lek­mé­nyét leleplezték.

A magyar ember­csem­pész 2021. május 19. és 29. között össze­sen 11 alka­lom­mal uta­zott a déli határ­sza­kasz­ra azért, hogy ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lít­son Győr köze­lé­be, amely uta­kért 10.000 és 30.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket kapott ellen­szol­gál­ta­tás­ként meg­bí­zó­já­tól. A vád­lott 2021. május 30-án, 2021. júni­us 2-án, illet­ve 2021. júni­us 8-án is szál­lí­tott kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat, amely uta­kért ese­ten­ként 300.000-350.000 Ft-ot kapott. A ter­helt 2021. júni­us 8-án Bogyisz­ló kör­nyé­kén három szírt vett fel a gép­ko­csi­já­ba azzal, hogy őket az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lít­ja. A kül­föl­di állam­pol­gá­rok egyen­ként 4.000 eurót fizet­tek volna a Nyugat-Európába való sike­res eljut­ta­tá­suk ese­tén, azon­ban a rend­őr­ség a vád­lot­tat az M6-os autó­pá­lyán ellen­őriz­te, így cse­lek­mé­nyét leleplezte.

A Bics­kei Járás­bí­ró­ság a szerb állam­pol­gárt két év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint 1100 euró vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság a magyar állam­pol­gárt négy év sza­bad­ság­vesz­tés­re és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint 720.000 Ft vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság a brit állam­pol­gár­ral szem­ben két év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.