Főoldal » Archív » Egy talált mobiltelefonon vesztek össze, hasba szúrta ismerősét – vádemelés emberölés kísérlete miatt - FOTÓVAL

A ter­helt egy mobil­te­le­font talált, amely­re isme­rő­se is igényt tar­tott, azon­ban a talá­ló a szó­vál­tást köve­tő­en egy kés­sel meg­szúr­ta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 21 éves férfi, miu­tán 2018. augusz­tus ele­jén fel­té­te­le­sen sza­ba­dult szabadságvesztés-büntetéséből, 2018. augusz­tus 17-én, a VIII. kerü­let­ben ita­lo­zott, vala­mint kábí­tó­szert is fogyasz­tott. Az esti órák­ban talál­ko­zott két másik fér­fi­val, akik­kel 2018. augusz­tus 18-án a reg­ge­li órák­ban, a VIII. kerü­let, Ludovi­ka téri park­ba ment.

A vád­lott a park­ban talált egy mobil­te­le­font, amit meg akart tar­ta­ni, azon­ban két isme­rő­se is igényt tar­tott a tele­fon­ra, vagy a ter­ve­zett érté­ke­sí­tés után a vétel­ár egy részé­re. A ter­helt és egyik isme­rő­se, a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki a tele­fon miatt egy pad­nál, amely köz­ben a 21 éves férfi elő­vett egy kést és egy­szer hasba szúr­ta a sértettet.

A sér­tett ezt köve­tő­en elhagy­ta a par­kot és járó­ke­lők­től kért segít­sé­get, akik men­tőt hív­tak hozzá. A szú­rás átha­ladt a férfi gyom­rán, és köz­vet­len élet­ve­szélyt oko­zott, de a gyors orvo­si beavat­ko­zás meg­men­tet­te az éle­tét. A táma­dó elme­ne­kült a hely­szín­ről, azon­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói még aznap azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi, mint vissza­eső ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ember­ölés bűn­tet­tét a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, amely a cse­lek­mény kísér­le­té­re is irányadó.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett köz­le­mény és fotó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hasba-szurta-vitapartneret