Főoldal » Hírek » Egy tavasz alatt több mint húsz lopással 2,5 millió forint kárt okoztak az elkövetők - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a huszon­éves éves fér­fi­ak 2020 tava­szán, Győr­ben és kör­nyé­kén közel húsz lopást követ­tek el, mellyel össze­sen több mint 2,5 mil­lió forint kárt okoz­tak, vala­mint a lopá­sok­hoz kap­cso­ló­dó­an 150 000,- Ft ron­gá­lá­si kár is keletkezett 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a fér­fi­ak 2020 tava­szán több mint húsz bűn­cse­lek­ményt követ­tek el. Ezek során lop­tak el idős sér­tet­től bank­kár­tyát, ami­ről aztán pénzt vet­tek fel, lop­tak robo­gó­kat, kerék­pá­ro­kat. Elő­sze­re­tet­tel vit­tek el robo­gók sisak­tá­ro­ló­já­ból bukó­si­sa­kot, tele­fo­no­kat, kész­pénzt. A ter­hel­tek lezárt jár­mű­ből lop­tak el fűka­szát, hor­gász­fel­sze­re­lést, épít­ke­zé­sek­ről tulaj­do­ní­tot­tak el tér­fi­gye­lő kame­rát, csö­ve­ket, kábeleket.

A vád­lot­tak nyi­tott pénz­tár­ból vet­tek el pénz, sőt odáig is merész­ked­tek, hogy egy biz­ton­sá­gi őr őri­zet­le­nül hagyott szol­gá­la­ti kabát­ját, és háti­zsák­ját lop­ták el, benne az összes irat­tal, és sze­mé­lyes okmánnyal.

A vád­lot­tak egyi­ke még saját édes­ap­já­tól is lopott 18 000,- Ft-t, vala­mint egy füs­tölt csül­köt és egy tábla szalonnát.

Az egyik vád­lott elő­ál­lí­tá­sa során a rend­őr­ka­pi­tány­ság elő­ál­lí­tó helyi­sé­gé­nek falá­ra „Ments meg Uram” szö­ve­gű fal­fir­kát készí­tett, ami­vel 15 000,- Ft ron­gá­lá­si kárt okozott.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye­ik­kel több mint 2,5 mil­lió forint lopá­si, és 150 000,- Ft ron­gá­lá­si kárt okoztak.

A már több­ször bün­te­tett vád­lot­tak ellen az ügyész­ség több rend­be­li minő­sí­tett lopás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. Velük szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – 7 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az egyik elkö­ve­tés­ről készí­tett videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: