Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Egy telefonért és 3.000 Ft-ért rabolta ki a sértettet - videóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki előbb pénzt köve­telt a sér­tet­től, majd miu­tán ennek az áldo­za­ta nem tett ele­get, súlyo­san bán­tal­maz­ta őt és elvet­te az értékeit.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, lajos­mi­zsei férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. augusz­tus 27. nap­ján a késő dél­utá­ni órák­ban egy lajos­mi­zsei üzlet előtt pénzt köve­telt egy fia­tal fér­fi­tól – az ügy sér­tett­jé­től –,aki ennek nem tett ele­get. Emi­att a két férfi között szó­vál­tás ala­kult ki. Ezután az elkö­ve­tő a mell­ka­sán és az áll­csont­ján is meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki az üté­sek­től az út menti árok­ba esett. Itt a vád­lott a föld­re szo­rí­tot­ta és tovább ütöt­te a sér­tet­tet, azért, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze. A férfi végül elvet­te a sér­tett váll­tás­ká­ját, ami­ben 3.000 Ft kész­pén­ze és a mobil­te­le­fon­ja volt.

A vád­lott a rab­lás során olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő­nek felel­nie kell továb­bá egy 2022 júli­u­sá­ban tör­tént testi sér­tés miatt is. Ekkor egy közös ita­lo­zás során ala­kult ki szó­vál­tás a vád­lott és az ügy másik sér­tett­je között, amely tett­le­ges­sé­gig fajult. Ennek során a férfi több alka­lom­mal is meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a sér­tet­tet, aki súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint 2 rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­len a rab­lás látható.