Főoldal » Hírek » Egy török és két osztrák embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt két oszt­rák és egy török állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A gya­nú­sí­tot­tak 2020. júli­us 28-án, két autó­val öt szír mig­ráns­nak a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba tör­té­nő elju­tá­sát segí­tet­ték.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a két férfi és a női tár­suk a déli határ­sza­kasz köze­lé­ben a magyar-szerb határt meg nem enge­dett módon átlé­pő öt szír mig­ránst vett fel oszt­rák for­gal­mi rend­szá­mú autó­ik­ba azért, hogy Auszt­ri­á­ba szál­lít­sák őket. A két autó­val Buda­pest irá­nyá­ba hala­dó gya­nú­sí­tot­ta­kat az Autó­pá­lya Alosz­tály mun­ka­tár­sai az M5-ös autó­pá­lyán Lajos­mi­zse hatá­rá­ban ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során uta­sa­ik jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat nem tud­ták iga­zol­ni.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert az élet­vi­tel­sze­rű­en kül­föl­dön élő gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül az elkö­ve­tés szer­ve­zett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a ma az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző indo­kok alap­ján mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zést a török gya­nú­sí­tott tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált. Két társa fel­leb­be­zé­sé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.