Főoldal » Hírek » Egy újabb eltiltás hatálya vezető sofőrt állított bíróság elé az ügyészség - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal 40 éves fér­fi­val szem­ben, akit közel 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság, mert a koráb­bi bün­te­té­sét figyel­men kívül hagy­va gép­ko­csit vezetett.

A vád­lot­tat a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság még 2013-ban ítél­te el nagyobb tár­gyi súlyú lopá­sok miatt, ugyan­is a férfi egy több mint tíz főből álló bűn­ban­dát veze­tett, amely kül­te­rü­le­ti transz­for­má­to­rok réz­te­ker­cse­i­nek ello­pá­sá­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott. A vád­lot­tat ezért 6 év bör­tön­re és 5 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­ték, mivel a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez a tár­sa­i­val együtt gép­ko­csit használt.

A vád­lot­tal szem­ben kisza­bott köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás a 2017-ben tör­tént sza­ba­du­lá­sá­val kez­dő­dött, így a bün­te­tés hatá­lya alatt állt akkor is, ami­kor 2021 júli­u­sá­ban Kapos­vár kör­nyé­kén sze­mély­gép­ko­csit veze­tett, és a rend­őrök ellenőrizték. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, akit 1 év 9 hónap bör­tön foko­za­tú – 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év 6 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt.