Főoldal » Hírek » Egy ukrán embercsempészt ítéltek végrehajtandó börtönre Baján - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy ukrán fér­fit, aki 2020. novem­ber 16-án hét ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart a vád sze­rint Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök Baja kül­te­rü­le­tén elfog­ták őket.

A vád sze­rint 2020. novem­ber 16-án reg­gel egy ukrán férfi Baja kül­te­rü­le­tén, az 55-ös főút mel­lett össze­sen 7 szír sze­mélyt vette fel egy kis­te­her­au­tó­ba. A férfi tudta, hogy a beván­dor­lók ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és Auszt­ri­á­ba akar­ta szál­lí­ta­ni őket. Rövid­del az indu­lás után a vád­lott pénzt köve­telt a szír sze­mé­lyek­től a szál­lí­tá­sért, akik 150 eurót adták át neki.

Az ukrán ember­csem­pész el is kezd­te szál­lí­ta­ni a beván­dor­ló­kat Nyugat-Európa felé, de a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei Baja kül­te­rü­le­tén elfog­ták őket és a „fuvar­dí­jat” lefoglalták.

A rend­őrök az ukrán ember­csem­pészt őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a vád­lott bíró­ság elé állítását.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ember­csem­pészt 2021. feb­ru­ár 10-én állí­tot­ta bíró­ság elé vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat és 2 év 2 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A bíró­ság az ember­csem­pé­szé­sért kapott pénz­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sa végett, a véde­lem pedig eny­hí­té­sért fellebbezett.