Főoldal » Hírek » Egy utas vetett véget az autóbusz állomáson a kifosztásnak - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a pár­ral szem­ben, akik lopás­ra hasz­nál­ták ki egy nyug­dí­jas férfi itta­sá­gát.

A vád sze­rint a 73 éves sér­tett 2022. decem­ber 9-én vidé­ki lakó­he­lyé­ről kora reg­gel Pol­gár­ra uta­zott, ahol dél­előtt fel­vet­te a nyug­dí­ját. A férfi ezután több üzlet­ben is vásá­rolt, később pedig betért egy helyi sörö­ző­be, ahol ita­lo­zott és a többi ven­dég­gel beszélgetett.

A sér­tett a dél­utá­ni órák­ra erő­sen ittas álla­pot­ba került majd 15 óra körül az autó­busz állo­más­ra ment, hogy haza utaz­zon. Leült egy padra és beszél­get­ni kez­dett az ott vára­ko­zó fér­fi­val és nővel. Beszél­ge­té­sük során az elkö­ve­tők kihasz­nál­ták a sér­tett ittas­sá­gát, a férfi a sér­tett nad­rág­zse­bé­ből kivett 3.000 forin­tot, köz­ben az élet­tár­sa elvet­te a sér­tett táskáját.

A pár cse­lek­mé­nyét ész­lel­te egy beér­ke­ző távol­sá­gi autó­busz­ról leszál­ló férfi, aki fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy adják vissza a sér­tett érté­ke­it. A férfi és a nő emi­att indu­la­tos lett, végül vissza­ad­ták a sér­tett­nek a pén­zét és tás­ká­ját, majd távoz­tak. Az utas követ­te őket, köz­ben tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kért, így a hely­szín­re érke­ző haj­dú­ná­ná­si rend­őrök a kifosz­tó­kat elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság a nőt bör­tön­bün­te­tés­re, a több­szö­rös vissza­eső férfi vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­tés­ként mind­ket­tő­jü­ket tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.