Főoldal » Archív » Egy ütéssel okozott életveszélyes sérülést – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy régi isme­rő­sé­nek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, vala­mint a sér­tett és a vád­lott élet­tár­sa több éve isme­rő­si viszony­ban vol­tak, amely alatt a vád­lott több­ször fél­té­keny­ke­dett a sér­tett­re.

A vád­lott, a sér­tett, vala­mint a vád­lott élet­tár­sa 2018. augusz­tus 31. nap­ján is közö­sen fogyasz­tot­tak alko­holt egy sze­ge­di tó köze­lé­ben, mely­nek hatá­sá­ra leg­alább köze­pes fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság álla­po­tá­ba kerül­tek. A beszél­ge­tés során a vád­lott várat­la­nul a föl­dön ülő sér­tett­hez lépett és min­den­faj­ta szó­vál­tás nél­kül egy alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett orra azon­nal vérez­ni kez­dett, mely­nek hatá­sá­ra a férfi a vád­lot­tat és az élet­tár­sát a hely­szí­nen hagy­va elin­dult segít­sé­get kérni. Az utcán tar­tóz­ko­dók látva a sér­tett álla­po­tát, men­tőt hív­tak, kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol sür­gős­sé­gi ellá­tás­ban része­sült, majd mint­egy 5 napig kór­há­zi keze­lés alatt állt. A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben súlyos áll­ka­pocs sérü­lé­se­ket, orr­csont­tö­rést és az ezek követ­kez­té­ben fel­lé­pő köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el, figye­lem­mel arra is, hogy koráb­ban már több alka­lom­mal ítél­ték el sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.