Főoldal » Archív » Egy üvegpohárral sértett nyaki ütőeret az elkövető

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy hat­van­öt éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel egyet­len ütés­sel meg­sér­tet­te egy másik férfi nyaki ütő­erét egy Győr-Moson-Sopron megyei városban.

A cse­lek­mény a város egyik ven­dég­lő­jé­nek tera­szán tör­tént, ahol a vád­lott ita­lo­zott. Az elkö­ve­tő itt - az asz­tal­tár­sa és közte kelet­ke­zett nézet­el­té­rés­ből faka­dó feszült­ség leve­ze­té­se­kép­pen - sér­te­get­ni kez­dett egy éppen arra kerék­pá­ro­zó fér­fit. A sér­te­ge­tést köve­tő­en a vád­lott azt kiál­tot­ta a fér­fi­nak, hogy „meg­öl­lek”, majd a sér­tett­hez lépett és őt a kezé­ben lévő üveg­po­hár­ral nya­ká­nak bal olda­lán megütötte.

A pohár az ütés­től szét­tört és meg­sér­tet­te a nyaki ütő­eret. Az erő­sen vérző fér­fi­nak még sike­rült a ven­dég­lő­be bejut­nia és ott segít­sé­get kérnie.

A sér­tett a kiala­kult vér­vesz­te­ség miatt köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a kór­ház­ban élet­men­tő műté­tet végez­tek el rajta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.