Főoldal » Hírek » Egy vasutas megsérült, mikor a figyelmetlen sofőr nekihajtott a sorompónak - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt vádat emelt egy 20 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen. A sofőr  egy pász­tói vas­úti átjá­ró­ba a tilos jel­zés elle­né­re beha­lad­va sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó bal­ese­tet okozott.

A vád sze­rint a férfi 2022. janu­ár 21-én, 8 óra­kor, Sal­gó­tar­ján felől érke­zett a Pász­tó lakott terü­le­tén talál­ha­tó vas­úti átjá­ró­hoz. Az átjá­ró meg­kö­ze­lí­té­se­kor a fel­ke­lő nap elva­kí­tot­ta, így nem ész­lel­te, hogy a sorom­pó lezárt álla­pot­ban van. Annak elle­né­re haj­tott tovább, hogy nem látott előre, így neki­üt­kö­zött a sorom­pó­nak, a rúd fel­csa­pó­dott, a gép­ko­csi beha­ladt a vas­úti szel­vény­be, majd az ijedt férfi a túl­ol­da­li csa­pó­rúd­nak már szán­dé­ko­san neki­hajt­va jutott ki a sínekről.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sorom­pót működ­te­tő beren­de­zés lánca elsza­kadt, így a kézi haj­tó­kar a szol­gá­lat­ban lévő vál­tó­ke­ze­lő fel­ső­tes­tét meg­ütöt­te, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket okoz­va a vasutasnak.

A csa­pó­rúd műkö­dés­kép­te­len­né vált, a Sal­gó­tar­ján felől érke­ző sze­mély­vo­na­tot ezért a MÁV Zrt. szak­em­be­rei irá­nyí­tot­ták az állo­más­ra, élő erő­vel biz­to­sít­va az átjá­rót. A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés miatt a köz­le­ke­dés mint­egy két és fél órán keresz­tül e lénye­ge­sen ala­cso­nyabb biz­ton­sá­gi szint mel­lett zajlott.

A bal­eset oka az volt, hogy a férfi meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint a vas­úti átjá­rót meg­kö­ze­lí­te­ni csak foko­zott óva­tos­ság­gal sza­bad, a meg­kö­ze­lí­tés és az átha­la­dás során ele­get kell tenni a vas­úti átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jelzéseknek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a MÁV Zrt. 65.815 forin­tos kár­igé­nyé­nek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.