Főoldal » Archív » Egy verekedő szegedi férfi előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a sze­ge­di fér­fi­nak, aki köz­te­rü­le­ten, több alka­lom­mal máso­kat szi­dal­ma­zott, vere­ke­dő moz­du­la­tok­kal fenye­ge­tő­zött, egy isme­rő­sé­nek pedig ököl­lel az arcá­ba vágott és eltör­te az orrát.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. már­ci­us 28-án, egy sze­ge­di sörö­ző­ben szid­ta az alkal­ma­zot­tat, öklö­ző moz­du­la­to­kat tett az irá­nyá­ba, és ezt csak a rend­őrök kiér­ke­zé­se­kor hagy­ta abba.

A gyanú sze­rint a férfi 2016. ápri­lis 4. nap­ján az egyik isme­rő­sé­vel ita­lo­zott, majd az utcán az isme­rő­sét szi­dal­maz­ni kezd­te, arcon ütöt­te, egy­szer meg­rúg­ta. Az elkö­ve­tő 2016. szep­tem­ber 14-én ugyan­ezt az isme­rő­sét az utcán ismé­tel­ten bán­tal­maz­ta, ököl­lel orron vágta, a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést, orr­csont­tö­rést szenvedett.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. augusz­tus 31-én az egyik sze­ge­di áru­ház előtt kia­bált, és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy min­den­kit meg­ver, majd a két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel az egyik köze­li padon ülő nő felé ütött ököl­lel. A nő a hely­szín­ről távoz­ni akart, de a férfi ekkor a nya­ká­nál meg­ütöt­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett, és a bán­tal­ma­zás­tól nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A gya­nú­sí­tott elfu­tott a köze­li ját­szó­tér felé, ahol tovább kia­bált és fenyegetőzött.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a vég­zés nem jogerős.