Főoldal » Hírek » Egy vödör marihuánával sétált Kaposváron – rendőrségi videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal és egyi­kük élet­tár­sá­val szem­ben, akik nagy tétel­ben fog­lal­koz­tak mari­hu­á­na ter­jesz­té­sé­vel a somo­gyi vármegyeszékhelyen.

A vád sze­rint a vád­lot­tak közül hár­man szer­ve­zet­ten vet­tek részt a keres­ke­dés­ben, mivel 2021 év végé­től a 2022 ápri­li­sá­ban tör­tént rend­őr­sé­gi akci­ó­ig egy Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban lévő albér­let­ben a kiter­jedt vevői körük­nek együtt por­ci­óz­ták, cso­ma­gol­ták és áru­sí­tot­ták a kábítószert.

Az ügy első rendű vád­lott­ját össze­han­golt rend­őr­sé­gi akció kere­té­ben pár hónap keres­ke­dés után fog­ták el, aki­nél az intéz­ke­dés során egy vödör­ben nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­na volt, továb­bá a bérelt lakás­ból is szá­mos érté­ke­sí­tés­re kész anya­got fog­lal­tak le a rend­őrök. A férfi nem­csak uno­ka­test­vé­rét és élet­tár­sát vonta be az ille­gá­lis üzlet­be, hanem 12 éves gyer­me­két is, mivel több alka­lom­mal a kis­ko­rú adta át a kábí­tó­szert az egyik vevőnek.

Az idő­köz­ben más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő ter­helt a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből több mint más­fél mil­lió forint bevé­tel­re tett szert.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­egyik keres­ke­dő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A férfi elfo­gá­sá­ról szóló rend­őr­sé­gi hír az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kattant-a-bilincs-a-kabitoszer-terjeszto-csuklojan