Főoldal » Archív » Egy volt zalaegerszegi ügyvéd üzelmei

A 60 éves férfi 2006. júni­u­sá­ig ügy­véd­ként prak­ti­zált, ami­kor a Zala Megyei Terü­le­ti Ügy­vé­di kama­ra töröl­te az ügy­vé­di név­jegy­zék­ből. Kama­rai tag­sá­gá­nak meg­szű­né­sét köve­tő­en sem hagyott fel az ügy­vé­di tevé­keny­ség vég­zé­sé­vel, azt ellen­ér­ték fejé­ben jogo­su­lat­la­nul egyes ügy­fe­le­i­vel fik­tív mun­ka­szer­ző­dést kötve jog­ta­ná­csos­ként, illet­ve alkal­ma­zott­ként végezte.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye