Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy zöldségkereskedő cég vezetőjének és egyik alvállalkozójának a letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik zöld­ség­cso­ma­go­lá­si mun­kák áfá­já­val csal­tak, és okoz­tak vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Sze­ged kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen műkö­dő zöldség-gyümölcs kis-és nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­je 2018. évtől kez­dő­dő­en szín­leg szá­mos alvál­lal­ko­zót vett igény­be az érté­ke­sí­tett ter­mé­ke­ik cso­ma­go­lá­sá­ra. Egyes alvál­lal­ko­zók a való­ság­ban sosem végez­tek a cég­nek mun­kát, míg más cégek a cso­ma­go­lás­ra for­dí­tott óra­szá­mo­kat átvál­tot­ták a cso­ma­golt zöld­ség súlyá­ra, illet­ve darab­szá­má­ra. A szám­lá­i­kat esze­rint állí­tot­ták ki a meg­ren­de­lő felé, így lep­lez­ve, hogy az nekik való­já­ban nettó óra­bér­ben fizet. Az alvál­lal­ko­zó cégek sem a kiál­lí­tott szám­lák áfa-tartalmát, sem a mun­ka­vál­la­lók utáni járu­lé­ko­kat nem fizet­ték meg, a dol­go­zó­kat sok eset­ben be sem jelen­tet­ték, vagy ha mégis, az eleve a keres­ke­dő cég­hez történt.

A zöldség-gyümölcsértékesítő cég az alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat befo­gad­ta, majd azok ÁFA tar­tal­mát adó­be­val­lá­sa­i­ban levo­nás­ba helyez­te, ezál­tal 2018. júli­u­sa és 2021. decem­be­re közöt­ti idő­szak­ban 111 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni a mai napon meg­tar­tott ülésein.