Főoldal » Archív » Egyedül élő idős asszonyt rabolt ki a hajósi fiatalkorú és bűntársa

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás, testi sér­tés, magán­lak­sér­tés és lopás miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú­val és fel­nőtt tár­sá­val szem­ben, akik 84 éves áldo­za­tu­kat saját ott­ho­ná­ban bán­tal­maz­ták és kirabolták.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor 17 éves fia­tal­ko­rú hajó­si férfi ismer­te a szom­széd­ban lakó, idős kora és beteg­sé­gei elle­né­re egye­dül élő 84 éves asszonyt. A férfi az asszony­tól rend­sze­re­sen pénzt és hasz­ná­la­ti tár­gya­kat kért köl­csön, így tisz­tá­ban volt azzal, hol tart­ja a pén­zét. A fia­tal­ko­rú a rab­lást meg­elő­ző­en egy alka­lom­mal segí­tett a sér­tett ajta­já­nak kilin­csét meg­sze­rel­ni, majd ami­kor fize­tés­re került sor, kihasz­nál­va az idős nő figyel­met­len­sé­gét, pénz­tár­cá­já­ból egy 10.000,- Ft-os bank­je­gyet vett ki.

A fia­tal­ko­rú és 30 éves bűn­tár­sa azt gya­ní­tot­ták, hogy az idős asszony házá­ban pénzt rejtő széf van, ezért elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik azt. Tavaly decem­ber 15-én az esti órák­ban a két vád­lott együtt ita­lo­zott a fia­tal­ko­rú ott­ho­ná­ban, majd kikém­lel­ték, mikor alkal­mas az idő a beha­to­lás­ra. Éjjel 2 óra körül a vád­lot­tak átmen­tek az idős asszony­hoz, ahol a fel­nőtt­ko­rú vád­lott a bejá­ra­ti ajtó üve­gét betör­te és együtt bemen­tek a házba. Az idő­sebb vád­lott a bezárt kony­ha­aj­tót is berúg­ta, majd beju­tot­tak az alvó sér­tett háló­szo­bá­já­ba. A zajra a nő fel­éb­redt, ezért őt az idő­sebb vád­lott köze­pes erő­vel állon ütöt­te, ami­től az idős sér­tett vissza­ha­nyat­lott az ágyra. A nő véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va a vád­lot­tak a szo­bá­ban kutat­tak, majd a fia­tal­ko­rú vád­lott hely­is­me­re­te alap­ján a párna alól elvet­ték a nő pénz­tár­cá­ját, benne 21.500,- Ft kész­pénz­zel. A vád­lot­tak a remélt szám­zá­ras széf helyett az idős asszony gon­do­zó­nő­je aznap ott felej­tett pénz­tár­cá­ját talál­ták meg, a benne lévő 40.000,- Ft-ot és iga­zol­vá­nya­it szin­tén maguk­kal vitték.

Az idős sér­tett az arcán és a kéz­fe­jén zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, ame­lyek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 14-21 nap volt.

Az ügyész­ség a két fér­fit a rab­lás, magán­lak­sér­tés, testi sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel, ezen felül a fia­tal­ko­rút továb­bi lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A fel­nőtt­ko­rú vád­lott koráb­bi elíté­lé­sei miatt külö­nös vissza­eső­nek számít.

A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lott jelen­leg sza­bad­lá­bon, míg fel­nőtt társa elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Bűnös­sé­gük­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.