Főoldal » Hírek » Egyéjszakás kalandnak indult, rablás lett belőle - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg­fe­nye­get­te és bán­tal­maz­ta alkal­mi part­ne­rét, majd egy sport­tás­ká­nyi érték­kel távo­zott a lakásából.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben egy kapos­vá­ri éjsza­kai szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, majd ezt köve­tő­en annak köze­li laká­sá­ra men­tek. Az együtt­lé­tért a vád­lott ezután 40.000 forin­tot köve­telt a sér­tet­től, aki csu­pán 10.000 forin­tot tudott átad­ni a férfinak.

A vád­lott ezért nagy erő­vel meg­rán­gat­ta a nála idő­sebb és jóval gyen­gébb fizi­ku­mú sér­tet­tet, és meg is fenye­get­te azzal, hogy csak akkor nem fogja meg­ver­ni vagy meg­öl­ni, ha a külön­bö­zet ellen­té­te­le­zé­se­ként magá­val vihe­ti bizo­nyos érték­tár­gya­it. Erre tekin­tet­tel a rabló hor­doz­ha­tó hang­szó­rók­kal és érté­kes kerá­mia­szob­rok­kal töl­tött meg egy sport­tás­kát, de a sér­tett több ruha­da­rab­ját és eser­nyő­jét is magá­val vitte, ami­kor pedig a sér­tett kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy ne vegye el az érté­ke­it, a férfi az elvett eser­nyő­vel ütöt­te fejbe áldozatát.

Bár a vád­lott ezt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről, a sér­tett fel­je­len­té­se alap­ján a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált eser­nyő­ről a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.