Főoldal » Hírek » Egyetemi elismerést kapott kollégánk

Dr. Mis­kolczi Barna kol­lé­gánk amel­lett, hogy a Leg­főbb Ügyész­sé­gen főosz­tály­ve­ze­tői fel­ada­to­kat lát el, a leen­dő jogá­szok okta­tá­sá­ban is tevé­ke­nyen részt vesz és tudo­má­nyos mun­kát is folytat.

A Pécsi Tudo­mány­egye­tem már­ci­us 15. alkal­má­ból cím­ze­tes egye­te­mi taná­ri cím­mel tün­tet­te ki, és az egye­tem címe­ré­vel ellá­tott ezüst kitű­zőt vehe­tett át.

Gra­tu­lá­lunk!