Főoldal » Hírek » Egyetlen éjszaka alatt öt autót akart feltörni a debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban autók fel­tö­ré­sé­vel akart érték­tár­gya­kat lopni.

A vád­lott 2020. szep­tem­ber 10. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban kisze­melt egy utcán par­ko­ló autót, oda­ment és öngyúj­tó­val lyu­kat ége­tett annak tető­pony­vá­ján. A férfi ezután a pony­vát szét­fe­szí­tet­te, bemá­szott az autó­ba és onnan 20.500 forint érték­ben nap­szem­üve­get, elekt­ro­ni­kai beren­de­zé­se­ket és kész­pénzt vett magá­hoz. A vád­lott a lopás után köz­le­ked­ni akart a gép­ko­csi­val, ezért levet­te a kor­mány alat­ti bur­ko­la­tot, a veze­té­kek egy részét lesza­kí­tot­ta és azo­kat meg­pró­bál­ta össze­köt­ni, de az autó motor­ja nem indult be.

A férfi a sér­tett­nek 20.500 forint lopá­si és 220.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott. A sér­tett a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A vád­lott aznap éjjel még négy másik autó fel­tö­ré­sé­vel is pró­bál­ko­zott. Az utcán par­ko­ló jár­mű­vek ajta­ja­it fesze­get­ni és rán­gat­ni kezd­te azért, hogy a zár­szer­ke­ze­tet fel­tör­je és a gép­ko­csi­ból ellop­ja az érté­ke­ket. Miu­tán egyik jármű sem nyílt ki, a férfi cse­lek­mé­nyé­vel felhagyott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te és öt rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge, illet­ve annak kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben az ira­tok tar­tal­ma alap­ján fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.