Főoldal » Archív » Egyetlen ütéssel okozott életveszélyes sérülést - vádemelés

A 23 éves buda­pes­ti férfi a vád sze­rint tavaly ápri­lis­ban, egy fővá­ro­si lakó­ház lép­cső­há­zá­ban egyet­len ütés­sel élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott egy ott lakó közép­ko­rú fér­fi­nak.

A vád­lott 2016. ápri­lis 30-án néhány barát­já­val együtt elin­dult egy Cse­pe­len élő isme­rő­sük­höz. Az út során a férfi alko­holt fogyasz­tott, ami­től ittas álla­pot­ba került. Útköz­ben elsza­kadt a bará­ta­i­tól, ezért utá­nuk indult, hogy meg­ke­res­se őket.

A férfi ami­at­ti dühé­ben, hogy a bará­tai magá­ra hagy­ták, a XXI. kerü­let­ben előbb ordít­va meg­ron­gált egy sze­me­tes­ku­kát, majd ezután a Bánya utcá­ban - még min­dig indu­la­to­san és han­gos­kod­va - meg­pró­bált bejut­ni egy lép­cső­ház­ba, hogy fel­ke­res­se egy ott lakó isme­rő­sét.

A ház­ban lakók közül töb­ben - köz­tük a sér­tett is - meg­pró­bál­ták lecsil­la­pí­ta­ni a vád­lot­tat, aki azon­ban nem hall­ga­tott rájuk. Ehe­lyett kia­bál­va elin­dult a lép­csőn fel­fe­lé, majd hát­ra­for­dult, és a néhány lép­cső­fok­kal lej­jebb álló, őt nyug­tat­ni pró­bá­ló egyik fér­fit egy alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett, beütöt­te a fejét és esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

A vád­lott a hely­szí­nen meg­vár­ta a kiér­ke­ző rend­őrö­ket és men­tő­ket, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a kis-közepes erejű ütés­től úgy esett el, hogy annak követ­kez­té­ben kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, és élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A sérü­lé­se­i­vel össze­füg­gés­ben  jelen­leg a mara­dan­dó fogya­té­kos­ság vagy súlyos egész­ség­rom­lás kiala­ku­lá­sa sem zár­ha­tó ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy egy fen­ti­hez hason­ló meg­gon­do­lat­lan cse­lek­mény akár két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő követ­kez­ménnyel jár­hat.