Főoldal » Archív » Egyezség a sorozatbetörővel - vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a vád­eme­lést meg­elő­ző­en egyez­sé­get kötött a bűnös­ség elis­me­ré­sé­ről azzal a bics­kei elkö­ve­tő­vel, aki tizen­öt ingat­lan­ba hatolt be ajtó, illet­ve ablak befe­szí­té­se révén.

A vád­lott a lopá­so­kat tizen­négy komárom-esztergom megyei tele­pü­lé­sen, 2017. novem­ber 24. napja és 2018. már­ci­us 16. napja között követ­te el, az ingat­la­nok­ból éksze­re­ket, kar­órá­kat, cso­ko­lá­dét, és kész­pénzt vitt el.

A leg­utol­só alka­lom­mal vád­lott 2018. már­ci­us 16. nap­ján 9 óra és 23 óra 11 perc közöt­ti idő­ben  egy doro­gi csa­lá­di házba az ablak betö­ré­se révén jutott be, onnan 307.400,- Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el külön­fé­le éksze­re­ket, miköz­ben 50.000,- Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

Az elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, amely után az ügyész­ség és a gya­nú­sí­tott  egyez­sé­get kötöt­tek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülés kere­té­ben a meg­kö­tött egyez­ség­ben fog­lal­tak alap­ján az elkö­ve­tőt 1 év 5 hó vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és 2 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dást az elkö­ve­tő­től vonja el, a vád­lot­tal szem­ben 1.324.706,-Ft.,  vagyon­el­kob­zást alkal­maz­zon.

Amennyi­ben  a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben tár­gya­lást nem tart, a vád­lott kihall­ga­tá­sán túl­me­nő­en mást, így tanú­kat sem hall­gat ki, más bizo­nyí­tást sem vesz fel, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szem­ben.