Főoldal » Archív » Egyezséget kötött a gázolaj tolvaj az ügyészséggel- vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a tizen­egy­rend­be­li lopás bűn­tet­te és egy­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a vád­eme­lést meg­elő­ző­en a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel kötött egyez­sé­get, aki az ország hat tele­pü­lé­sén követ­te el a cse­lek­mé­nye­ket.  

A vád­lott 2018. szep­tem­ber 16. napja és 2019. feb­ru­ár 26. napja között össze­sen 12 sér­tett  jár­mű­sze­rel­vé­nye­i­ből tulaj­do­ní­tott el gáz­ola­jat úgy, hogy hét eset­ben az üzem­anyag­tank kupak­ját  lefe­szí­tet­te, a  továb­bi ese­tek­ben a lezá­rat­lan tank­sap­kát kinyi­tot­ta, majd azok­ból  a gáz­ola­jat leszív­ta. A férfi a cse­lek­mé­nyek közül ket­tőt a Lábat­la­non, hár­mat a Kör­nyén, egyet a Csé­men, hár­mat a Szé­kes­fe­hér­vá­ron, egyet a Zámoly kül­te­rü­le­tén, egyet az Isz­ka­szent­györ­gyön, egyet a 81. számú főúton par­ko­ló jár­mű­sze­rel­vé­nyek sérel­mé­re köve­tett el.

A vád­lott a tizen­két sér­tet­től össze­sen 4.855 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tott el, ame­lyek elkö­ve­té­si érté­ke együt­te­sen 1.900.330,-Ft.

Az elkö­ve­tő a leg­utol­só lopást 2019. feb­ru­ár 25. nap­ján 22.00 óra és 2019. feb­ru­ár 26. nap­ján 3 óra 40 perc közöt­ti idő­ben követ­te el, ekkor a 8126. számú és a 8123. számú utak útke­resz­te­ző­dé­sé­nél lévő kami­o­nos pihe­nő­ben, egy nyerges-vontatóból tulaj­do­ní­tott el 210 liter gáz­ola­jat 78.330,-Ft érték­ben oly módon, hogy tank­sap­kát fel­fe­szí­tet­te, majd az üzem­anya­got a nála lévő 7 darab műanyag kan­ná­ba töl­töt­te. A vád­lott a műanyag kan­ná­kat ezt köve­tő­en a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba tette, majd távo­zott a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­ről. A nyo­mo­zó ható­ság tag­jai 2018. feb­ru­ár 26. nap­ján 3 óra 48 perc­kor intéz­ke­dés alá von­ták a vád­lot­tat, amely­nek során a jármű cso­mag­te­ré­ben meg­ta­lál­ták a koráb­ban eltu­laj­do­ní­tott gáz­olaj­jal teli kan­ná­kat.

Az  elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, amely után az ügyész­ség és a gya­nú­sí­tott  egyez­sé­get kötött.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta az egyez­ség­ben fog­lal­tak jóvá­ha­gyá­sát, ennek része­ként azt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt 1 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 1 év 10 hónap köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a  bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dást az elkö­ve­tő­től vonja el,  vád­lot­tal szem­ben 994.380,- forint összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.

Amennyi­ben  a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben tár­gya­lást nem tart, az íté­le­tet elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szem­ben.