Főoldal » Archív » Egyezségkötést követően jogerős döntés a kábítószer kereskedőkkel szemben

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság két férfi – a har­mad és a negyed­ren­dű vád­lot­tak – vonat­ko­zá­sá­ban az egyez­sé­get jóvá­hagy­ta, illet­ve a két másik vád­lot­tat is elítél­te.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban már beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-egyezsegkotest-kovetoen/) a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a vád­eme­lést meg­elő­ző­en négy elkö­ve­tő közül kettő fér­fi­val kötött egyez­sé­get az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az első és a másod­ren­dű vád­lot­tak élet­tár­sak, míg a har­mad és a negyed­ren­dű vád­lot­tak test­vé­rek. Az első és a har­mad­ren­dű vád­lot­tak 2017 ápri­lis és októ­ber között Tata­bá­nyán rend­sze­re­sen spee­det, exta­syt, és mari­hu­á­nát árul­tak. Az első­ren­dű vád­lott exta­syt érté­ke­sí­tett a har­mad­ren­dű vád­lott­nak, aki mari­hu­á­nát adott el az első­ren­dű vád­lott­nak.

Az első­ren­dű vád­lott az élet­tár­sá­val 2017. októ­ber 7-én Buda­pest­re uta­zott, ahol az első­ren­dű vád­lott isme­ret­len sze­mély­től 200 db exta­syt vásá­rolt. Haza­fe­lé az autó­pá­lya egyik tata­bá­nyai lehaj­tó­já­nál az első­ren­dű vád­lott meg­lát­ta a rend­őr­au­tót, és ekkor az élet­tár­sa - anél­kül, hogy ebben a pár­já­val meg­egye­zett volna -, a tab­let­tá­kat a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, ezért őt az ügyész­ség bűn­pár­to­lás­sal vádol­ta.

A har­mad­ren­dű vád­lott mari­hua­nát árult, amit a meg­bí­zá­sa alap­ján a test­vé­re szer­zett be neki.

A test­vé­rek­kel az ügyész­ség a vád­eme­lést meg­elő­ző­en egyez­sé­get kötött. Az ügyész­ség a vád­irat­ban az egyez­ség­ben fog­lal­tak jóvá­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, ennek része­ként azt, hogy a bíró­ság a har­mad­ren­dű vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a negyed­ren­dű vád­lot­tat 2 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a mai napon tar­tott tár­gya­lá­son az egyez­sé­get jóvá­hagy­ta, és azzal meg­egye­ző íté­le­tet hozott, ami jog­erő­re emel­ke­dett.

A tár­gya­lá­son az élet­tár­sak beis­mer­ték a bűnös­sé­gü­ket és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. Az első­ren­dű vád­lot­tat a tör­vény­szék 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az ő vonat­ko­zá­suk­ban az íté­let nem jog­erős, az ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.