Főoldal » Hírek » Egyházi személyekre támadt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 50 éves férfi pár hét­tel ezelőtt, egy XII. kerü­le­ti temp­lom­nál trá­gár beki­a­bá­lá­sok­kal zavart meg egy gyász­mi­sét, majd az őt távo­zás­ra fel­szó­lí­tó plé­bá­nos­ra és káp­lán­ra támadt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 50 éves férfi - 2022. janu­ár 7-én, dél­után, itta­san egy XII. kerü­le­ti temp­lom­hoz ment, ahol körül­be­lül két­száz fő rész­vé­te­lé­vel gyász­mi­se zaj­lott. A férfi a bejá­rat­nál állva, trá­gár kife­je­zé­se­ket kia­bált be a temp­lom­ba, ezért a plé­bá­nos és a káp­lán a szer­tar­tást meg­sza­kí­tot­ták, majd oda­men­tek a vád­lott­hoz és meg­kér­ték, hogy hagy­ja abban a trá­gár visel­ke­dést és távoz­zon. A férfi közöl­te, hogy őt onnan senki nem küld­he­ti el, miköz­ben szi­dal­maz­ta őket, majd ütő, illet­ve rúgó moz­du­la­to­kat tett a plé­bá­nos irá­nyá­ba, ame­lyek a plé­bá­nost nem talál­ták el, de a ruhá­za­tán a stó­lát és a szem­üveg madza­got elsza­kí­tot­ta. Ekkor a káp­lán a vád­lott és a plé­bá­nos közé állt, akit a táma­dó a mell­ka­sán meg­ütött. A fér­fit a hely­szín­re érke­ző rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, majd gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Más­nap, 2022. janu­ár 8-án, 18 óra­kor a vád­lott ismét meg­je­lent a temp­lom­nál, ahol az egy­há­zat, papo­kat és a keresz­tény közös­sé­get sértő kife­je­zé­se­ket kia­bált. A temp­lom­ba ekkor érke­zett misé­re a káp­lán is, akit a vád­lott fel­is­mert, és az előző napon tör­tén­tek miatt verés­sel fenye­get­te meg.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 50 éves, bün­te­tett fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.