Főoldal » Hírek » Egyhónapos jogosítvánnyal vezetett és súlyos balesetet okozott a hajdúhadházi férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az elő­zés során - gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt - neki­üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­nak, így utasa súlyo­san megsérült.

2019. már­ci­us 23-án, 9 óra­kor az egy hóna­pos gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel ren­del­ke­ző férfi Haj­dú­had­ház­ról Deb­re­cen felé haladt a 4-es számú főúton sze­mély­gép­ko­csi­val, mel­let­te ült a sér­tett. A vád­lott és a sér­tett is hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét.

Ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok mel­lett a vád­lott egy előt­te hala­dó teher­gép­ko­csit akart meg­előz­ni, amely­nek a veze­tő­je jól lát­ha­tó­an irány­jel­zőt hasz­nált, és a sebes­sé­gét folya­ma­to­san csök­ken­tet­te. A férfi azon­ban nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán mind­ezt későn vette észre, az elő­zés során nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got a kanya­ro­dó teher­gép­ko­csi mel­lett, ezért annak hátsó részé­hez ütkö­zött igen nagy sebességgel.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott utasa több­szö­rös, 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek egy része mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A bal­eset és a sér­tett sérü­lé­sei a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt jött létre.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg ismert helyen, kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az eljá­rást a vád­lott távol­lé­té­ben foly­tas­sa le és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.