Főoldal » Hírek » Egykori barátnőjének ismerősét szúrta meg egy 16 éves fiú – rendőrségi fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 16 éves fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. októ­ber 23-án, nya­kon, illet­ve derék­tá­jon szúr­ta egy­ko­ri barát­nő­jé­nek a jelen­le­gi barát­ját, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott éjsza­ka bement a nő által hasz­nált ingat­lan­rész­be. Itt rátá­madt a 19 éves sér­tett­re, meg­ütöt­te, majd a mene­kü­lő férfi után futott, és őt kés­sel egy­szer a nya­kán, illet­ve két­szer a derék­tá­ján meg­szúr­ta, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett beje­len­tet­te a cse­lek­ményt a segély­hí­vón. A rend­őrök a ter­hel­tet rövid időn belül elfogták.

A fia­tal férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a sérü­lé­sek elhe­lyez­ke­dé­sé­re figye­lem­mel a szú­rás alkal­mas volt arra, hogy az éle­tét kioltsa.

Az ügyész­ség sze­rint a cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés veszé­lye. Továb­bá ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a fia­tal­ko­rú a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bűn­cse­lek­ményt befe­jez­né vagy az egy­ko­ri barát­nő­je sérel­mé­re hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 30 napra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A rend­őr­ség képe­ket tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-buntett-kiserlete-miatt-orizetben