Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egymásnak estek az asszonyok a Derelye-fesztiválon

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és két nő ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak 2018. júli­us hónap végén a Cser­nely tele­pü­lé­sen meg­ren­de­zett „Derelye-fesztiválon” tar­tóz­kod­tak, ahol az egyik nő fia ittas álla­pot­ban a másik két vád­lott csa­lád­já­ra sértő meg­jegy­zést tett, „kutyák­nak” nevez­ve őket. 

Ezen a férfi fel­há­bo­ro­dott, és állá­nál meg­ra­gad­va kér­dő­re vonta a kije­len­té­se miatt, majd fejé­nél fogva a föld­re lökte. A fiú anyja ezt látva a fér­fi­hoz ment, aki viszont azon­nal meg­ütöt­te, ami­től a nő a föld­re került. 

Ami­kor fel­állt a föld­ről, a másik nő rátá­madt, ezután köl­csö­nö­sen dula­kod­tak, és mind­ket­ten föld­re kerül­tek. A hely­szí­nen tar­tóz­ko­dók válasz­tot­ták szét őket, de mivel ezután is egy­más felé ordi­bál­tak és meg­pró­bál­tak újból egy­más­nak menni, le kel­lett fogni őket. A továb­bi tett­le­ges­sé­get az oda­ér­ke­ző pol­gár­őrök aka­dá­lyoz­ták meg. 

Figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény három évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak, az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel az egyik nővel szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, míg a másik nővel és fér­fi­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést alkalmazzon.