Főoldal » Hírek » Egymillió doboz cigarettával bukott le az ukrán férfi – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség annak az ukrán kami­on­so­főr­nek, akit közel egy­mil­lió doboz adó­zat­lan ciga­ret­tá­val fog­tak el a záho­nyi határ­át­ke­lő­he­lyen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ukrán férfi az álta­la veze­tett kami­on­nal 2021. már­ci­us 6. nap­ján jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág­ra, a záho­nyi köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen. Papír­jai sze­rint bri­ket­tet szál­lí­tott, azon­ban a pénz­ügy­őrök­nek gya­nús lett a szál­lít­mány, ezért fel­nyi­tot­ták a kami­ont, amely­ben kar­ton­do­bo­zok­ba cso­ma­gol­va össze­sen 994.950 doboz adó­zat­lan ciga­ret­tát talál­tak. A kami­on­so­főr ezt eltit­kol­ta a vám­el­len­őr­zés elől, így közel 1,5 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek.

A nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az ukrán fér­fit külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt. Ezért a bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert tar­ta­ni lehet a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, hiszen Magyar­or­szá­gon lakó­hellyel nem ren­del­ke­zik. Fenn­áll annak is a lehe­tő­sé­ge, hogy a gya­nú­sí­tott­nak tár­sai vol­tak, akik­kel sza­bad­lá­bon össze­be­szél­ne, így meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egy hónap­ra ren­del­je el a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Erről ma fog dön­te­ni a nyo­mo­zá­si bíró.