Főoldal » Hírek » Egymilliót fizetett a sértettnek a vétkes sofőr – tevékeny megbánás miatt megszüntetés történt -a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban egy­mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­vel tette jóvá a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met.

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 3-án a 1121-es számú úton Tokod-Ebszőnybánya irá­nyá­ból a 1119-es számú út felé haladt gép­ko­csi­val. Ennek során a jobb irány­ba ívelő útka­nya­ru­lat­ban 80-85 km/órás sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, amely­nek okán elvesz­tet­te jár­mű­ve felett az ural­mat. A férfi útpad­ká­ra haj­tott, ezt túl­zott balra kor­mány­zás­sal pró­bál­ta kor­ri­gál­ni, ezért a jármű átsod­ró­dott a másik for­gal­mi sávba. A sod­ró­dó gép­ko­csi neki­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san érke­ző sér­tett gép­ko­csi­já­nak.

Az ütkö­zést köve­tő­en a sér­tett gép­ko­csi­ja elhagy­ta az úttes­tet. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, az egyik töré­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ma­ra­dá­sá­val gyó­gyult.

Köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban az elkö­ve­tő a sér­tett­nek egy­mil­lió forint meg­fi­ze­té­sé­vel a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te.