A 150 éves modern magyar ügyész­ség­ről adott rövid átte­kin­tést a Kos­suth Rádió Egy­szer volt…című tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti maga­zin­ja. A műsor a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás jog­tör­té­ne­ti folya­ma­tá­ba ágyaz­va mutat­ta be az ügyész­ség tör­té­ne­tét. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lyá­nak veze­tő­je az 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk kap­csán azt emel­te ki, hogy a jog­al­ko­tói aktus egy­sze­ri cse­lek­mény volt ugyan, de az ügyé­szi szer­ve­zet fej­lő­dé­se ma is zajló folya­mat. A kez­de­tek­ről szól­va kiemel­te Kozma Sán­dor sze­re­pét, aki első kirá­lyi főügyész­ként meg­szer­vez­te a modern­ko­ri magyar ügyész­sé­get. Az ügyész­ség 150 évvel ezelőtt vált füg­get­len­né a bíró­sá­gok­tól, műkö­dé­se szem­pont­já­ból az 1900. janu­ár else­jén hatály­ba lépett bűn­vá­di per­rend­tar­tás volt az újabb for­du­ló­pont, ezután tel­je­se­dett ki a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás – fogal­ma­zott Faze­kas Géza.

Lász­ló Balázs, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mun­ka­tár­sa kuta­tó­ként is fog­lal­ko­zik az ügyész­ség tör­té­ne­té­vel, idén a Kozma Sán­dor pályá­za­ton dicsé­ret­ben része­sült Az önál­ló köz­vád­lói intéz­mény 1871 előt­ti gon­do­la­ti előz­mé­nyei a magyar jogi kul­túr­kör­ben című mun­ká­já­ért. Lász­ló Balázs azt emel­te ki az ügyész­ség­ről szóló tör­vény kap­csán, hogy az meg­te­rem­tet­te a lehe­tő­sé­gét az ügyé­szek egy­sé­ges szer­ve­ze­ti mun­ká­já­nak, koráb­ban a vád kép­vi­se­lői egy­más­tól füg­get­le­nül, a bír­sá­gok mellé ren­del­ve lát­ták el fel­ada­ta­i­kat, ezt a gya­kor­la­tot halad­ta meg a kiegye­zés utáni, jog­tör­té­ne­ti szem­pont­ból is kiemel­ke­dő, 1871. évi XXXIII. törvénycikk.

A tel­jes műsor meg­hall­gat­ha­tó a mediaklikk.hu olda­lon: https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/06/30/egyszer-volt-az-ugyeszseg-masfel-evszazada/