Főoldal » Hírek » Egyszerre több bűncselekményt is megvalósított egy fiatal férfi - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy­szer­re több bűn­cse­lek­ményt is meg­va­ló­sí­tott az a 19 éves heve­si fia­tal, aki ellen nem­ré­gi­ben a Heve­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat erő­szak­kal, éjjel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. janu­ár else­jén, haj­na­li 4 óra­kor, ittas álla­pot­ban a kerí­té­sen át bemá­szott egy szá­má­ra tel­je­sen isme­ret­len heve­si ingat­lan udva­rá­ra azért, hogy beké­redz­ked­jen a házba, mivel fázott és ott sze­re­tett volna fel­me­le­ged­ni. A vád­lott zör­ge­té­sé­re álmá­ból fel­ri­adt sér­tett - egy közép­ko­rú nő - nem pár­tol­ta ezt az ötle­tet, ezért eré­lye­sen elküld­te a hívat­lan ven­dé­get a portáról.

Ekkor a részeg férfi a tor­ná­con talált seprű nye­lé­vel betör­te a bejá­ra­ti ajtó üve­gét, és a mel­let­te lévő abla­kon is lyu­kat ütött, majd ez utób­bin keresz­tül meg­pró­bált bejut­ni az épü­let­be, de a szűk nyí­lás­zá­rón át min­den igye­ke­ze­te elle­né­re csak az egyik lábát tudta bedug­ni a bel­tér­be. A mesé­re haja­zó jele­net­nek a siet­ve kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr még idő­ben véget vetett.

A ron­gá­lás­sal a ter­helt 160.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amit a mai napig nem térí­tett meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­sel – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a fia­tal­em­ber­rel szem­ben, emel­lett köte­lez­ze őt az álta­la oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.