Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » „Egyszerűen, jogszerűen” – ingatlanközvetítés – ügyészi fellépés
Az ügyé­szek nem­csak a bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban vesz­nek részt, más terü­le­te­ken is dol­goz­nak azért, hogy a jog­sér­té­se­ket meg­szün­tes­sék. Így vizs­gál­ják az ingat­lan­köz­ve­tí­tők szer­ző­dé­se­it, hogy azok­ban ne legye­nek a meg­bí­zó­ra rend­kí­vül hát­rá­nyos rendelkezések.
 
Rövid ani­má­ci­ónk­ban dr. Jagusz­tin Tamás, a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­ér­dek­vé­del­mi Osz­tá­lyá­nak veze­tő­je az ügyész­ség ezen jogo­sult­sá­gá­ról beszél.