Főoldal » Hírek » Együttes kézfeltartással jelezték, hogy övék a pénztárca- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye - videóval

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a négy elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik valót­la­nul azt állí­tot­ták, hogy övék a sér­tett pénztárcája.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a sér­tett 2020. augusz­tus 3-án dél­előtt egy tata­bá­nyai áru­ház gyors­ét­ter­mé­nek áru­ki­adó pult­ján felej­tet­te az 1500 Ft érté­kű pénz­tár­cá­ját a benne lévő 32.000 Ft kész­pénz­zel és a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­i­val együtt. A sér­tett pénz­tár­cá­ját az étte­rem egyik alkal­ma­zott­ja meg­ta­lál­ta, majd az étte­rem előt­ti részen elhe­lye­zett asz­ta­lok­nál helyet fog­la­ló egyik ven­dé­get kér­dez­get­te, hogy övé-e a pénz­tár­ca. Ezt ész­lel­te a közel­ben az egyik asz­tal­nál ülő négy elkö­ve­tő, majd a ven­dég nem­le­ges vála­sza és távo­zá­sa után együt­tes kéz­fel­tar­tás­sal jelez­tek az alkal­ma­zott­nak, hogy övék a pénz­tár­ca. Az alkal­ma­zott az egyik elkö­ve­tő­nek átad­ta a pénz­tár­cát, majd egy­más jelen­lé­té­ben átnéz­ték annak tar­tal­mát, ezt köve­tő­en elhagy­ták a hely­színt. A négy elkö­ve­tő a pénzt közö­sen elosz­tot­ta, ezután az ira­to­kat és a pénz­tár­cát egy sze­me­tes­ku­ká­ba dobták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je az elkö­ve­tő­ket, vala­mint köte­lez­ze őket a sér­tett 33.500 Ft össze­gű kárá­nak a megfizetésére.