Főoldal » Hírek » Éheztette, majd agyonütötte kutyáját - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fia­tal fér­fit, aki hete­kig nem etet­te nagy testű kutyá­ját, majd egy desz­ká­val agyonütötte. 

A vád­irat sze­rint a 20 éves vád­lott  tel­kén tar­tot­ta kutyá­ját. Az állat táp­lá­lá­sá­ról 2023. feb­ru­ár 15. és már­ci­us 4. között nem meg­fe­le­lő­en gon­dos­ko­dott, majd 2023. már­ci­us 4-én este egy desz­ká­val két­szer fejen ütöt­te az álla­tot, ami miatt a kutya elpusztult.

A kóro­san sovány állat - meg­fe­le­lő táp­lá­lék hiá­nyá­ban - a pusz­tu­lá­sát meg­elő­ző napok­ban nagy mennyi­sé­gű sze­mes takar­mányt fogyasz­tott. A kutya szá­má­ra emészt­he­tet­len táp­lá­lék néhány napon belül anyag­cse­re­za­vart oko­zott volna az állat­nál, ami a halá­lát ered­mé­nyez­te volna akkor is, ha a fejét nem érik ütések.

Az állat a rossz tartás- és táp­lá­lás, vala­mint az éhez­te­té­se miatt kóro­san sovány volt, ami élet­ve­szélyt jelen­tett szá­má­ra. A több hétig tartó éhez­te­tés­sel a vád­lott a kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést okozott.

A férfi cse­lek­mé­nye állat­kín­zás­nak minő­sül, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Kom­lói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.