Főoldal » Hírek » Éheztették a kikötött ebet, vádemelésre került sor – FOTÓKKAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Béké­si Járá­si Ügyész­ség egy köröst­ar­csai házas­pár – egy 26 éves bün­te­tett elő­éle­tű férfi és 28 éves bün­tet­len elő­éle­tű fele­sé­ge – ellen, akik mél­tat­lan körül­mé­nyek között tar­tot­ták kutyájukat.

A ter­hel­tek 2020. évben huza­mo­sabb ideig köröst­ar­csai házuk udva­rán, annak hátsó részén úgy tar­tot­ták az 5 éves, köze­pes ter­me­tű, oltat­lan és chip nél­kü­li kan kutyát, hogy azt állan­dó jel­leg­gel egy föld­be­vert forgó vas­rúd­hoz lán­col­ták, szá­má­ra külön házat, mene­dé­ket sem biz­to­sí­tot­tak. Az álla­tot rend­szer­te­le­nül etet­ték, itat­ták, így a kutya alul­táp­lált volt, a test­sú­lya nem érte el a faj­tár­sai súlyá­nak a felét. A meg­fe­le­lő gon­dos­ko­dás súlyos fokú elha­nya­go­lá­sa, a tar­tós ivó­víz­hi­ány és elma­radt élel­me­zés veszé­lyez­tet­te az eb testi épsé­gét, alkal­mas volt az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sá­nak vagy pusz­tu­lá­sá­nak oko­zá­sá­ra, a tar­tá­si körül­mé­nyek pedig külö­nös szen­ve­dést okoz­tak a számára. 

A ter­hel­tek az eljá­rás során a kutyá­ról lemond­tak, azt mező­be­ré­nyi állat­vé­dők vet­ték gondozásukba.

A járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén is elzá­rás bün­te­tés­re, míg bün­tet­len elő­éle­tű házas­tár­sát köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je, és köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során fel­me­rült, 75.000 forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Béké­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.