Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Éjjel az utcán egyedül sétáló nőre támadt – vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban Sze­ge­den sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el egy nővel szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az éjfé­li órák­ban egy egye­dül sétá­ló nőre lett figyel­mes Sze­ged móra­vá­ro­si város­ré­szén. Követ­te a haza­é­rő sér­tet­tet, aki tár­sas­há­zi ott­ho­na bejá­ra­tán át éppen a lép­cső­ház­ba lépett be. Ekkor a nőt a vál­lá­nál meg­ra­gad­ta és a lép­cső­há­zi elő­tér­be belök­te. A sér­tett pró­bált segít­sé­gért kia­bál­ni vala­mint a vád­lott szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dul­ni és elme­ne­kül­ni, de a férfi a föl­dön fekvő nőt a lába­i­nál fogva vissza­húz­ta. Ezt köve­tő­en őt a tes­té­vel a föld­höz szo­rí­tot­ta, a sér­tett szá­ját egyik kezé­vel mind­vé­gig befog­ta és sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el vele szem­ben.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben test­szer­te zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dő sér­tett a vád­lot­tal szem­ben jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, azaz kérte meg­bün­te­té­sét.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.