Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Éjjel, orvul támadt volt élettársára egy férfi - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak, magán­lak­sér­tés, zak­la­tás és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy kun­fe­hér­tói fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az élet­tár­si kap­cso­la­tuk fel­bom­lá­sát köve­tő­en rend­sze­re­sen zak­lat­ta és bán­tal­maz­ta volt pár­ját. Végül egy éjjel bemá­szott és elrej­tő­zött a házá­ban, majd a gya­nút­la­nul haza­té­rő nőre les­ből rátá­madt, és fojtogatta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 tava­szán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel az együtt­élé­sük alatt dur­ván, erő­sza­ko­san visel­ke­dett. 2022 tava­szá­ra mind­ez odáig fajult, hogy több­ször bán­tal­maz­ta, fel­po­foz­ta, gyo­mor­szá­jon vágta, ami­től a nőnek zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A sér­tett több­ször a szü­le­i­hez mene­kült a férfi agresszív visel­ke­dé­se miatt, ezért a nő apjá­nak fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott elköl­tö­zött az ingatlanból.

Élet­tár­si kap­cso­la­tuk fel­bom­lá­sát köve­tő­en a férfi tovább­ra is hívo­gat­ta volt pár­ját, üzen­ge­tett neki, majd egy álta­la kez­de­mé­nye­zett sze­mé­lyes talál­ko­zás során össze­szó­lal­koz­tak. A vitát köve­tő­en a férfi még aznap éjjel meg­je­lent a nő házá­nál, és dühé­ben betör­te az utcán par­ko­ló gép­ko­csi­já­nak szél­vé­dő­jét. Az elkö­ve­tő a kerí­té­sen bemász­va bement a házba, ahol trá­gár szi­dal­mak köze­pet­te rátá­madt a nőre. A férfi a tör­tén­tek miatt meg­bá­nást tanú­sí­tott, békül­ni akart, azon­ban egy pár hét­tel későb­bi, bán­tal­ma­zás­sal vég­ző­dött közös nya­ra­lás után a nő hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta a közeledését.

2022. októ­ber 22-én, éjsza­ka a férfi a nő házá­hoz ment, és látta, hogy nincs ott­hon, ezért a für­dő­szo­ba szú­nyog­há­ló­ját letép­ve bemá­szott a házba. Ami­kor a sér­tett haza­ért, a férfi rátá­madt a mit sem sejtő nőre és foj­to­gat­ta. Szá­mon kérte rajta, hol és kivel volt, köz­ben a fejét ütle­gel­te, ami­nek követ­kez­té­ben fel­re­pedt a nő szája és az arcán, vala­mint a nya­kán hám­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett hiába pró­bált kime­ne­kül­ni a ház­ból, a férfi erő­szak­kal bent tar­tot­ta. Végül csak más­nap dél­előtt távo­zott a lakás­ból, előt­te azon­ban még meg­ölés­sel fenye­get­te volt pár­ját, ha fel­je­len­tést tesz ellene.

Az ügyész­ség a fér­fit sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, éjjel, erő­szak­kal elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, zak­la­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.