Főoldal » Hírek » Éjjel, otthonukban tört a párra a késes rabló - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­te és minő­sí­tett magán­lak­sér­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban kez­de­mé­nyez­te annak a hely­be­li fér­fi­nak a fele­lős­ség­re voná­sát, aki éjjel, a kerí­té­sen bemász­va, ott­ho­ná­ban tört rá áldo­za­ta­i­ra és kés­sel hado­nász­va az álmuk­ból fel­ri­a­dó fér­fi­tól és nőtől jár­mű­vük kul­csát köve­tel­te.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. júli­us 9-én éjjel Kis­kun­ha­la­son a kerí­té­sen át bemá­szott egy csa­lá­di ház udva­rá­ba azért, hogy az ott lakók jár­mű­vét ellop­ja. A vád­lott a zárt bejá­ra­ti ajtót benyom­va a háló­szo­bá­ba ment, ahol a zajra álmá­ból fel­ri­a­dó pár­tól kés­sel hado­nász­va és köz­ben meg­szú­rá­suk­kal fenye­ge­tőz­ve a ház előtt lezá­rat­la­nul par­ko­ló jármű kul­csát köve­tel­te.

Azt állít­va, hogy a kulcs a szom­széd­ban van, a házi­gaz­da elte­rel­te a rabló figyel­mét, így élet­tár­sa elhagy­hat­ta a házat és a szom­széd­tól segít­sé­get kért. Idő­köz­ben a férfi és a táma­dó kimen­tek az udvar­ra, ahol a vád­lott a kitolt pen­gé­jű kés­sel tovább­ra is a kul­csot köve­tel­ve, több­ször áldo­za­ta felé csa­pott.

A rabló a rend­őség érte­sí­té­sé­nek hal­la­tán távo­zott a hely­szín­ről. Nem jutott azon­ban messzi­re, mivel a rend­őrök hama­ro­san elfog­ták.

Az ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és erő­szak­kal, éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 2 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 3 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erős.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készül­tek.