Főoldal » Hírek » Éjjel törtek rá áldozatukra- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val és élet­tár­sá­val szem­ben, akik idén már­ci­us­ban éjfél­kor az ajtót berúg­va rátá­mad­tak az ágy­ban fekvő sér­tett­re és pár­száz forin­tot, vala­mint egy hasz­nált mobil­te­le­font rabol­tak el.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú férfi és élet­tár­sa idén már­ci­us 28-án éjjel meg­je­len­tek a sér­tett mély­kú­ti házá­nál. Kopog­tat­tak az ajtón és han­go­san kér­ték, hogy enged­je be őket a férfi. Miu­tán a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, a fia­tal­ko­rú vád­lott az ajtót berúg­ta, oda­ment a sér­tett ágyá­hoz és az ott lévő övtás­kát, benne sze­mé­lyes okmá­nyok­kal és 500 Ft kész­pénz­zel magá­hoz vette. Eköz­ben a női vád­lott a szo­bá­ban kuta­tott érté­kek után.

A sér­tett ezt látva fel­ült az ágy­ban és vissza­kö­ve­tel­te az érté­ke­it. Ekkor azon­ban a fia­tal­ko­rú köze­pes erő­vel arcon ütöt­te, ami­nek követ­kez­té­ben áldo­za­ta lefor­dult az ágy­ról és a fejét a szek­rény­be ütöt­te. Ezután a fia­tal­ko­rú vád­lott magá­hoz vette a szek­ré­nyen lévő 1.000 Ft érté­kű mobil­te­le­font, majd mind­ket­ten távoz­tak. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sér­tett isme­rő­sei az övtás­kát és a benne lévő ira­to­kat meg­ta­lál­ták és vissza­jut­tat­ták. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a zsák­má­nyolt mobil­te­le­font a fia­tal­ko­rú­tól lefog­lal­ták, így a sér­tett azt is visszakapta.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút és fel­nőtt­ko­rú tár­sát rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.