Főoldal » Hírek » Éjszakai betörőkkel szemben emeltek vádat – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik idén júni­us­ban, egyik éjjel betör­tek egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­ba. A fér­fi­ak az egyik lakás­ba besur­ran­va, külön­bö­ző érték­tár­gya­kat lop­tak, majd ezután még több lakás­ba is meg­pró­bál­tak bejut­ni azért, hogy továb­bi érté­ke­ket szerezzenek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. júni­us 21-én, éjjel, egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­hoz men­tek azért, hogy onnan érté­ke­ket lop­ja­nak el. A két férfi elő­ször kitar­tó­an rán­gat­ta a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­ját, azon­ban a zár nem nyílt ki. A vád­lot­tak ezután kis időre távoz­tak, majd nem sok­kal később egy szer­szám­mal tér­tek vissza a hely­szín­re, ami­vel végül fel­tör­ték a zárat.

Az épü­let­be bejut­va, a két férfi a folyo­só­kat járta, és ennek során több lakás­ba is meg­pró­bál­tak bejut­ni úgy, hogy a bejá­ra­ti ajtók kilin­cse­i­re rányi­tot­tak. Ennek során az egyik lakás­ból - amely­nek ajta­ja csuk­va volt, azon­ban nem volt kulcs­ra zárva - oko­sórát, mobil­te­le­font és kész­pénzt lop­tak, össze­sen 90.000 forint érték­ben. Ezután egy másik lakás bejá­ra­ti ajta­ját erő­vel pró­bál­ták meg benyom­ni, amit az ott­hon lévő lakó meg­hal­lott, ezért hívta a rend­őrö­ket, akik a betö­rő­ket még az épü­let­ben elfogták.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit - mint több­szö­rös vissza­eső­ket - lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-ejszakai-betoroket-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/