Főoldal » Hírek » Éjszakai buszról leszálló áldozatát követte, majd kirabolta - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban kez­de­mé­nyez­te annak a kis­kun­maj­sai fér­fi­nak a fele­lős­ség­re voná­sát, aki éjjel követ­ni kezd­te a távol­sá­gi busz­ról leszál­ló áldo­za­tát, majd hátul­ról rátá­mad­va, „add ide a pénzt vagy meg­öl­lek” fel­ki­ál­tás­sal ököl­lel sze­men ütöt­te és az érté­ke­it magá­val vitte.

A vád sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. augusz­tus 22.-én éjfél körül Kis­kun­maj­sa hatá­rá­ban, a busz­meg­ál­ló­ban ész­re­vet­te a busz­ról leszál­ló fér­fit, akit az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben követ­ni kezdett.

A köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li kül­te­rü­le­ten egy­szer csak a sér­tett­hez lépett és pénzt kért tőle. A sér­tett azon­ban ezt meg­ta­gad­ta és tovább indult. Ekkor azon­ban a rabló hátul­ról meg­ra­gad­ta, a nya­ká­nál fogva a föld­re rán­tot­ta és köz­ben azt kia­bál­va, hogy „add ide a pénzt vagy meg­öl­lek”, ököl­lel a bal sze­mén meg­ütöt­te. Ezután a föl­dön fekvő sér­tett zse­be­it és sport­tás­ká­ját átku­tat­ta, ahon­nan 300 Ft kész­pénzt, hasz­nált mobil­te­le­font, tab­le­tet, töl­tőt és fül­hall­ga­tót vitt magá­val, össze­sen mint­egy 22 ezer forint értékben.

A rab­lót a kis­kun­ha­la­si rend­őrök más­nap elfog­ták, és ugyan a tab­le­tet idő­köz­ben elad­ta, azt a nyo­mo­zók a vevő­nél lefog­lal­ták és a sér­tett­nek kiadták.

Az ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­te miatt teg­nap dél­után bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jogerős.