Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ékszerrablás közben érték tetten az elkövetőket – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, aki­ket egy ékszer­bolt kirab­lá­sa köz­ben értek tet­ten a rendőrök.

A vád­irat sze­rint a két elkö­ve­tő azért ment be 2023. decem­ber 6-án egy szi­get­szent­mik­ló­si ékszer­üz­let­be, hogy kira­bol­ja. Egyi­kük gáz­sprayt, társa egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat vitt magá­val. A bolt­ba lépve egyi­kük a pult­hoz ment, és kezé­ben a fegy­ver­nek lát­szó tárggyal közöl­te az eladó­val, hogy ez egy ékszer­rab­lás. Ezután egy sport­tás­kát tett elé és fel­szó­lí­tot­ta, hogy pakol­ja bele az ara­nya­kat. Társa eköz­ben az üzlet bejá­ra­ti ajta­já­ban állt meg, biz­to­sít­va ezzel a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és fedez­ve a mene­kü­lé­si útvonalat.

Az elkö­ve­tők bal­sze­ren­csé­jé­re egy éppen a közel­ben lévő rend­őri egy­ség fel­fi­gyelt a cse­lek­mény­re, és beront­va az üzlet­be ártal­mat­la­ní­tot­ták a vádlottakat.

Amennyi­ben a rend­őrök nem lép­tek volna közbe, a két elkö­ve­tő több tíz­mil­lió forin­tot is zsák­má­nyol­ha­tott volna.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügy­ben fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.