Főoldal » Hírek » Ékszert is elfogadtak fizetségként a kristály-kereskedők – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy ötfős tár­sa­ság ellen, akik Pest­szent­er­zsé­be­ten árul­tak ún. kris­tályt, és ha a vevők­nek nem volt pén­zük, akkor ékszert és műsza­ki cik­ket is elfo­gad­tak a drogért.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy nővér­pár, illet­ve egyi­kük koráb­bi, majd későb­bi párja, vala­mint sógo­ra egy XX. kerü­le­ti lakás­ban 2020 óta keres­ked­tek kábí­tó­szer­rel, ún. kris­tállyal. A vád­lot­tak meg­ál­la­po­dá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a kábí­tó­szert rész­ben az egyik férfi – aki egyéb­ként egy másik, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt – rész­ben az egyik nővér sze­rez­te be. A dro­got a lakás­ban ada­gol­ták ki az érté­ke­sí­tést meg­elő­ző­en alu­fó­li­á­ba teker­ve. A kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szert vala­mennyi elkö­ve­tő közö­sen kész­le­tez­te, és min­dig az adott el belő­le a vevők­nek, aki éppen ott­hon tar­tóz­ko­dott. A kábí­tó­szert kör­nyék­be­li, jel­lem­ző­en rossz anya­gi hely­zet­ben lévő, kábí­tó­szer­füg­gő, illet­ve haj­lék­ta­lan sze­mé­lyek szá­má­ra kínál­ták fel kis téte­lek­ben. Ellen­ér­ték­ként pedig kész­pén­zen kívül egyéb érték­tár­gya­kat – így pél­dá­ul éksze­re­ket, alkal­man­ként akár autó­al­kat­ré­sze­ket vagy műsza­ki cik­ke­ket – is elfogadtak.

A pest­szent­er­zsé­be­ti ingat­lan körül, illet­ve a kör­nye­ző utcák­ban 2021 nya­rá­ra már állan­dó­sult a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló, kábí­tó­szer­füg­gő sze­mé­lyek jelen­lé­te, mellyel kap­cso­lat­ban több lakos­sá­gi beje­len­tés érke­zett a rend­őr­ség­re. A fővá­ro­si rend­őrök ezt köve­tő­en raj­ta­ü­töt­tek az elkö­ve­tő­kön és a lakás­ban kábí­tó­szert, kábí­tó­szer méré­sé­hez hasz­nált mér­le­get, vala­mint a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó kész­pénzt talál­tak és fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az öt ter­hel­tet jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel vádol­ja a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. Velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által a kuta­tás­kor készí­tett fotó­kon a kábí­tó­szer, egy kábí­tó­szer­ke­re­ső kutya és a lefog­lalt kész­pénz látható.