Főoldal » Archív » Eladásra lopta az Audit

A Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lott 2013. júli­us 19-én éjsza­ka bement egy sió­fo­ki lakó­ház udva­rá­ba, ott egy oszt­rák állam­pol­gár 3.200.000,- Ft érté­kű Audi A4-es kocsi­ját fel­tör­te, majd azzal Buda­pest­re uta­zott azzal a szán­dék­kal, hogy a lopott autót érté­ke­sít­se. A kocsit 2013. júli­us 20-án Buda­pes­ten egy magán­par­ko­ló­ba állí­tot­ta le, ahol a rend­őr­jár­őr lakos­sá­gi beje­len­tést köve­tő­en meg­ta­lál­ta. A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, több köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - eladás­ra lopta az Audi A4-es autót