Főoldal » Archív » Eladta a bérelt autót- bíróság előtt a sikkasztó

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt indult bűn­ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la bérelt gép­jár­mű­vet értékesítette. 

A vád­lott 2017. augusz­tus 23. nap­ján egy, a sze­mély­gép­jár­mű­vek köl­csön­zé­sé­vel fog­lal­ko­zó  Kft-től bérbe vett egy sze­mély­gép­ko­csit 2017. szep­tem­ber 13. nap­já­ig, hatá­ro­zott időre.

A vád­lott anya­gi gon­dok­kal küz­dött, ezért a bér­le­ti szer­ző­dés­ben kikö­tött határ­idő­re az autót nem szol­gál­tat­ta vissza a bér­be­adó részé­re, hanem azt 2017 szep­tem­be­ré­ben, inter­ne­tes olda­lon eladás­ra hir­det­te, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevő részé­re 2017. szep­tem­ber 5. nap­ján Bakony­szom­bat­he­lyen 1.850.000.- Ft vétel­ár elle­né­ben saját­ja­ként érté­ke­sí­tet­te. Az érté­ke­sí­tés során a vád­lott hamis, álta­la készí­tett tulaj­don­jog átru­há­zá­si szer­ző­dés­sel iga­zol­ta a vevő részé­re, hogy a gép­jár­mű­vet a sér­tet­től Buda­pes­ten 2017. augusz­tus 28. nap­ján megvásárolta.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel 2.500.000,- Ft kárt oko­zott a sze­mély­gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­nak. Az oko­zott kár az autó lefog­la­lá­sá­val és a sér­tett részé­re tör­té­nő vissza­adá­sá­val megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül elzá­rás­ra ítélje.