Főoldal » Archív » Eladta a tartozás fedezetéül szolgáló szarvasmarhákat

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tar­to­zás fede­ze­té­nek elvo­ná­sa bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves férfi ellen, aki fede­zet­ként lekö­tött szar­vas­mar­há­it szer­ző­dést szeg­ve érté­ke­sí­tet­te, így a vagyont elvonta.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2015 júni­u­sá­ban kapott köl­csön 8 mil­lió forin­tot vál­lal­ko­zá­sa működ­te­té­sé­re a sér­tet­től, amit 2 év múlva kel­lett volna visszafizetnie.

A férfi azon­ban nem tudott tel­je­sí­te­ni a sér­tett felé, így újabb szer­ző­dést kötöt­tek, mely­ben a vád­lott vál­lal­ta, hogy a tar­to­zást kama­tok­kal együtt határ­idő­re meg­fi­ze­ti, illet­ve fede­ze­tül fel­aján­lot­ta a tulaj­do­nát képe­ző 12 darab szar­vas­mar­hát és cégé­ben fenn­ál­ló üzletrészét.

A vád­lott a szer­ző­dés­ben fog­lalt határ­idő lejár­ta­kor nem fize­tett, és idő­köz­ben a szar­vas­mar­há­kat is érté­ke­sí­tet­te több mint 3 mil­lió forin­tért, de azok árát sem adta át a sér­tett­nek, míg a 3 mil­lió forint név­ér­té­kű üzlet­rész azért nem kerül­he­tett a sér­tett tulaj­do­ná­ba, mert a kft-t felszámolták.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vány­tól elté­rő­en 3 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta az ira­tok alap­ján hozott vég­zé­sé­ben, ezért az ügyész­ség tár­gya­lás tar­tá­sát kérte a vád­irat sze­rin­ti bün­te­tés kisza­bá­sa végett.